Rozvod a dohoda rodičů

24.3.2021

Rozvod a právo rodičů na dohodu

Chceme pomáhat budovat společenství odpovědných lidí, kteří dokáží vzít i v obtížné životní situaci rozum do hrsti a usilují o to, aby se se svým bývalým partnerem - rodičem společných dětí - dohodli. I když je cesta k dohodě obtížná, je autoritativní úřední rozhodnutí o péči o společné děti poslední možnou variantou, nikoliv první volbou.

Podporujeme proto úpravu zákona, která bude preferovat dohodu manželů o jejich dětech před soudním rozhodnutím. Aby tam, kde se rozvádějící se manželé dohodnou, již nemuseli absolvovat povinné opatrovnické řízení před soudem, a toto soudní řízení bylo k dispozici jen těm, kterým se k dohodě dojít nepodaří.

O tom, že soud ve skutečnosti není ideálním místem pro řešení rozpadu rodiny a advokát bývá v první řadě vzdělán spíše v administrativě než rodinném poradenství, jsme mimo jiné sepsali krátký článek, a to společně s kolegyní z oboru psychologie. 

Přečíst lze zde:

Podrobné informace dále na https://www.pravonadohodu.cz

Níže pak zveřejňujeme text memoranda multioborové veřejnosti k otázce úpravy procesu rozvodu:

RÁVO NA DOHODU

Memorandum multioborové odborné veřejnosti

Memorandum odborné veřejnosti k významné úpravě rozvodu, a to mimo jiné upuštěním od povinného opatrovnického řízení u soudu v případě, že se rodiče dohodnou na péči o své nezletilé děti a tuto dohodu si písemně potvrdí. Opatrovnické řízení bude zahájeno pouze za předpokladu, že dohoda uzavřena nebude či bude vykazovat zřejmý rozpor se zájmy dítěte. Zákon dále předpokládá vyšší využívání služeb zaměřených na řešení konfliktu, včetně edukace rodičů.

Avizovaným cílem novely je především omezení ingerence státní moci do vnitřních záležitostí rodiny, odlehčení opatrovnické agendy vedené jak soudy, tak příslušnými OSPOD, a obecná preference dohody účastníků před autoritativním rozhodováním o fungování jejich rodiny.

My, zástupci odborné veřejnosti, sdělujeme následující:

  1. Nejvyšším cílem je společné soužití rodiny.
  2. Není-li soužití rodičů možné, pak je nejlepší cestou jejich vzájemná dohoda o tom, jak společně zajistí péči o své nezletilé dítě.
  3. Již dnes se většina nesezdaných rodičů rozchází po vzájemné dohodě, k níž není třeba souhlasu opatrovnického soudu - na rozdíl od manželů, kteří musí povinné opatrovnické řízení o dětech absolvovat, i když jsou schopni se dohodnout. Novela tak zrovnoprávňuje rodiče nesezdané s těmi rodiči, kteří se rozvádějí.
  4. Dohoda rodičů je podstatná ve svém obsahu, nikoliv formě. Proto podporujeme, aby dohoda v prosté písemné podobě s ověřenými podpisy rodičů nahradila povinné opatrovnické soudní řízení před rozvodem.
  5. Protože o dítěti se má primárně rozhodovat v rodině, nikoliv u soudu, a protože není důvod preferovat autoritativní rozhodování před domluvou kompetentních rodičů, plně podporujeme sněmovní tisk 899/0, který obsahuje vládní návrh novelizace občanského zákoníku a dalších předpisů.
  6. Máme za to, že návrh povede k přirozenému přenastavení systému podpory rodičů, kdy před opatrovnické soudy a orgány sociálně právní ochrany dětí předřadí zdravou poptávku po dobrovolné odborné podpoře institucí a organizací specializovaných na práci s rodinou. V neposlední řadě tak lze očekávat odbřemenění opatrovnických soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí.
  7. Současné nastavení povinného opatrovnického řízení o dětech před rozvodem je zcela přežito. Aktuální společenská situace pak vyžaduje, aby tato problematika přestala být přehlížena a dostalo se jí potřebné pozornosti. Brzké přijetí změn navrhovaných tiskem č. 899/0 prospěje i společenskému povědomí o odpovědnosti, kterou mají rodiče za své děti.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme schválení návrhů obsažených v tisku 899/0 beze změny, a to co nejdříve.

V Praze dne 24.3.2021


Za účastníky debaty nad navrhovanou novelou (v abecedním pořadí):

Mgr. Martin Beneš, soudce Okresního soudu Most

Mgr. Miroslava Flemrová, Dům tří přání, z.ú., ředitelka

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, advokátka

Mgr. Dagmar Kubičíková, Úřad městské části Praha 8, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí,

členka výboru Profesní komory sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Milena Mikulková, Espediente, z.s., předsedkyně spolku, mediátorka

Mgr. Josef Petr, Liga otevřených mužů, z.s., ředitel

PhDr. Lenka Poláková, P-centrum, spolek, vedoucí Mediačního centra Olomouc

Jana Skopová, Women for women, manažerka charitativních projektů manželů Tykačových, marketing a PR

JUDr. Soňa Soukupová, soudkyně Okresního soudu Chrudim

Mgr. Kamila Šaffková, Women for women, hlavní koordinátor projektu Servis vztahů a Case Manager

Za koordinační tým debaty:

Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M., psycholožka

Mgr. Pavlína Komedová , LL.M., advokátka

Mgr. Petra Termer, speciální pedagog

K memorandu se dále připojují (v pořadí dle data podpisu):

Unie rodinných advokátů

Mgr. Robin Brzobohatý, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, mediátor

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD., vedoucí Mediačního centra a manželských a rodinných poraden Brno

Mgr. Pavel Rataj, párový terapeut, vztahový psycholog, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců, autor projektu Cesty partnerství, zakladatel Institutu párové terapie INPAT

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Komedové, LL.M., Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00, IČO: 752 00 813,                 
komedova@ak-komedova.cz, mob.: +420 604 20 70 21
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!