Kdo jsme


Mgr. Pavlína Komedová, LL.M.

advokát a zapsaný mediátor

Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dokončila v roce 2011. Již během studia získávala zkušenosti v advokátní kanceláři se specializací na obchodní právo, oblast stavebnictví a právo obchodních společností. V rámci své další praxe však získala zkušenosti i v mnoha dalších právních odvětvích - od práva pracovního či správního přes právo rodinné.

V roce 2020 pak dokončila studijní program "Alternativní řešení sporů a mediace" na CEVRO Institut, získala titul LL.M. a cenné dovednosti ve vyjednávání a mediaci komplikovaných kauz.  V roce 2023 pak složila odborné zkoušky dle zákona o mediaci a stala se zapsaným mediátorem.

Stavebnímu právu se Mgr. Pavlína Komedová, LL.M. věnuje již přes deset let. Na řadu souvisejících témat pak publikovala mimo jiné i odborné články a komentáře. 

V oblasti práva trestního pak Mgr. Pavlína Komedová, LL.M. pracuje s obětmi trestných činů včetně obětí domácího a sexualizovaného násilí a obětí dětských. Vykonává rovněž funkci procesního opatrovníka nezletilých obětí v trestních řízeních. V související problematice se pravidelně účastní odborných konferencí, je členem Platformy pro pomoc obětem sexualizovaného násilí a rovněž členem odborných pracovních skupin podílejících se na vytváření nové legislativy. V rámci činnosti PRO BONO slouží zároveň jako dobrovolník - poradce pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací. Je rovněž vedena v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů při Ministerstvu spravedlnosti a o tématu násilí v blízkých vztazích pořádá přednášky (včetně přednášek pro školy).

V rámci práva rodinného právo se Mgr. Pavlína Komedová, LL.M. věnuje zejména pomoci  při hledání dohody mezi rozcházejícími se rodiči nezletilých dětí. Nalezení funkčních kompromisů a vytvoření dobrého prostředí pro děti je cílem, k němuž nabízí cestu profesionální mediace.

Další činností je také poskytování služeb klientům se specifickými duševními potřebami (spolupráce např. se spolkem KOLUMBUS zaměřeném na pomoc lidem s duševním onemocněním). 

Díky svému širokému záběru je schopna vidět Vaši situaci s nadhledem a vymyslet cesty, které vedou ke skutečnému řešení. 

Mgr. Pavlína Komedová, LL.M. hovoří plynně anglicky a poskytuje služby rovněž zahraničním klientům.


Konference a kurzy:

 • Interní výcvik pro práci s obětmi tr. činů pro dobrovolníky Bílého kruhu bezpečí, 10/2016 
 • Násilí z nenávisti a sociální sítě, IN IUSTITIA, 10/2017 
 • Pomoc obětem teroristických činů, Bílý kruh bezpečí, 12/2017
 • konference Znásilnění je zločin, zanechává oběti a pachatele, org. Bílý kruh bezpečí, Min. spravedlnosti 10/2018
 • Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, LOCIKA, 10/2018 
 • konference Mluvme spolu o násilí, org. LOCIKA, Min. vnitra 11/2018 
 • Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor, VCVS, 5/2019
 • Policejní ochrana osob, Bílý kruh bezpečí, 9/2019
 • konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení,  ProFEM, Min. vnitra 10/2019
 • konference Děti, škola a násilí, org. LOCIKA, Min. vnitra 11/2019
 • Advokáti do škol, Česká advokátní komora 11/2019
 • Rodinná mediace, 01/2020, CMI 
 • Partnerské vztahy od A do Z, Dynamika partnerských vztahů, Bílý kruh bezpečí 7/2020
 • Advokát jako opatrovník, Česká advokátní komora 5/2021
 • Rozvod: děti na prvním místě!, Poslanecká sněmovna 5/2021
 • Domácí násilí (opatrovnické řízení), Česká advokátní komora 6/2021
 • Školení k využívání filmu Zuřivec, Úřad vlády ČR, Alternative to violence 9/2021
 • Základy moderního ošetřovatelství v praxi, Český červený kříž 12/2021
 • Dobrovolný pečovatel o seniory, Český červený kříž 12/2021
 • konference Specializované služby pro oběti sexuálního násilí, ProFEM 2/2022
 • Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech, Česká advokátní komora 7/2022
 • konference Odškodňování obětí (nejen) násilí na ženách, ProFEM 11/2022
 • konference Násilí je možné zastavit, Úřad vlády ČR 11/2022
 • konference Možné přínosy a rizika změny definice trestného činu znásilnění založené na souhlasu – příklady ze zahraniční praxe; Poslanecká sněmovna 1/2023
 • Zastupování zvlášť zranitelných obětí a jeho specifika, Česká advokátní komora 3/2023
 • konference Děti - neviditelné oběti násilí v rodině III, LOCIKA, Poslanecká sněmovna 4/2023
 • konference Práva obětí obětem, Bílý kruh bezpečí 9/2023
 • Blízké vztahy bez násilí - školení pro primární prevenci, Úřad vlády ČR, Alternative to violence 9/2023
 • konference Děti - neviditelné oběti násilí v rodině IV, LOCIKA, Poslanecká sněmovna 9/2023
 • konference Děti dětí bez násilí, Asoc. pracovníků intervenčních center, 2/2024
 • konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi, Restorativní platforma, 3/2024
 • konference The Bridge Over Troubled Water: Celebrating and Strengthening Victim Support', Victim Support Europe, Zagreb, 5/2024
 • konference Sexualizované násilí na dětech – tabu, které stále neřešíme, LOCIKA, Poslanecká sněmovna, 6/2024 
 • Dnes neumírej: Konference na téma prevence sebevražd, ELPIDA, 6/2024
Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Komedové, LL.M., Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00, IČO: 752 00 813,                 
komedova@ak-komedova.cz, mob.: +420 604 20 70 21
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!